243502
Array ( [0] => Array ( [category_id] => 6691 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => แนวข้อสอบ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-03 09:31:39 [items_count] => 47 [items_count_all] => 222 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [1] => Array ( [category_id] => 7145 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-18 14:56:05 [items_count] => 5 [items_count_all] => 52 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [2] => Array ( [category_id] => 7237 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมสหกรณ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-21 09:05:51 [items_count] => 2 [items_count_all] => 53 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [3] => Array ( [category_id] => 7373 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-24 09:20:00 [items_count] => 1 [items_count_all] => 213 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [4] => Array ( [category_id] => 7477 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-24 22:52:24 [items_count] => 5 [items_count_all] => 59 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [5] => Array ( [category_id] => 7513 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงบประมาณ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-26 09:35:52 [items_count] => 3 [items_count_all] => 142 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [6] => Array ( [category_id] => 7564 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-29 21:59:12 [items_count] => 95 [items_count_all] => 318 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [7] => Array ( [category_id] => 7648 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-30 13:33:08 [items_count] => 1 [items_count_all] => 69 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [8] => Array ( [category_id] => 7660 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมที่ดิน [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-30 21:14:24 [items_count] => 2 [items_count_all] => 71 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [9] => Array ( [category_id] => 8043 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [description] => [image] => [mdate] => 2018-05-11 09:53:38 [items_count] => 7 [items_count_all] => 164 [status] => 1 [meta_title] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [meta_keywords] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [meta_description] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) ) 1

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

ราคา 390บาท

26 เมษายน 2562

ผู้ชม 35 ผู้ชม

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
 
ภาค ก
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาค ข
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
**พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก
 
 
 
+++++ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ คลิ๊กที่ Link ได้เลยครับ +++++
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 
+++++ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ คลิ๊กที่ Link ได้เลยครับ +++++
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
+++++ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ คลิ๊กที่ Link ได้เลยครับ +++++
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นไฟล์ PDF แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
 
##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x
Engine by shopup.com