173000

Array ( [0] => Array ( [category_id] => 6691 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => แนวข้อสอบ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-03 09:31:39 [items_count] => 47 [items_count_all] => 222 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [1] => Array ( [category_id] => 7145 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-18 14:56:05 [items_count] => 5 [items_count_all] => 52 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [2] => Array ( [category_id] => 7237 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมสหกรณ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-21 09:05:51 [items_count] => 2 [items_count_all] => 53 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [3] => Array ( [category_id] => 7373 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-24 09:20:00 [items_count] => 1 [items_count_all] => 213 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [4] => Array ( [category_id] => 7477 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-24 22:52:24 [items_count] => 5 [items_count_all] => 59 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [5] => Array ( [category_id] => 7513 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงบประมาณ [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-26 09:35:52 [items_count] => 3 [items_count_all] => 142 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [6] => Array ( [category_id] => 7564 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-29 21:59:12 [items_count] => 8 [items_count_all] => 140 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [7] => Array ( [category_id] => 7648 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-30 13:33:08 [items_count] => 1 [items_count_all] => 69 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [8] => Array ( [category_id] => 7660 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => กรมที่ดิน [description] => [image] => [mdate] => 2017-10-30 21:14:24 [items_count] => 2 [items_count_all] => 71 [status] => 1 [meta_title] => [meta_keywords] => [meta_description] => ) [9] => Array ( [category_id] => 8043 [domain_id] => 2807 [parent_id] => 6689 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [description] => [image] => [mdate] => 2018-05-11 09:53:38 [items_count] => 7 [items_count_all] => 164 [status] => 1 [meta_title] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [meta_keywords] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [meta_description] => สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) ) 1
test
หมวดหมู่สินค้า: กรมการปกครอง
ราคา 388.00 บาท

22 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 1358 ผู้ชม

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการปกครอง
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
- กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- กฎหมายว่าด้วยข้อมลข่าวสารทางราชการ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
- ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
- ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
- กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
- กฎหมายเกี่ยวกับงานอาวุธปีน เครื่องกระสุนปีน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปีน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่างานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ และงานอื่น ๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
- กฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนการสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยประปีประนอมข้อพิพาท การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
- กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน ( 3 เดือนย้อนหลัง) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อ่านก่อนได้เปรียบก่อน ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ
- ซื้อวันนี้แถมฟรีแนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน ( 3 เดือนย้อนหลัง) ทุกเล่ม ทุกไฟล์ที่ซื้อ

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x
 
 

Engine by shopup.com